PROJET 2016 VUN DER ALNU ZUM THEMA “AIDE HUMANITAIRE D’URGENCE”

Publié le 06/06/2016

D’3C representéiert eis Schoul beim Projet 2016 vun der Association Luxembourgeoise des Nations Unies (ALNU) zum Thema “Aide humanitaire d’urgence”. An deem Kader hunn d’Schüler de 25. Februar un engem Seminaire deelgeholl. An deenen nächste Woche wäerten si a Gruppe konkret Krisesituatiounen an der Welt analyséieren an hier Aarbechten den 3. Mee an der Chambre de Commerce virun engem Jury zesumme matt Schüler aus anere Schoule presentéierten.

20 ans déjà...


20 ans de curiosité, de découvertes, d'étonnements ...
20 ans de sciences, de culture, de sports ...
20 ans d’efforts, d’épreuves, de réjouissances ...

Joyeux anniversaire!

Ceci fermera dans 10 secondes