‘Lernfest’ zu Mamer

Publié le 25/04/2013

Den 2. Juni 2013 wor den LJBM um Lernfest zu Mamer vertrueden. D’Lernfest gëtt vun der Landakademie vun der LEADER-Regioun Réiden-Wolz organiséiert an wor dëst Joer fir déi 4. Kéier. Et ass eng Veranstaltung wou all Altersgrupp d’Méiglechket huet an de Beräicher Bildung, Wirtschaft, Konscht, Kultur, Sport a sozialem Engagement duerch Atelieren an Ausprobéieren z’experimentéieren, erauszefannen, ze entdecken. Léiere soll Spass maachen, sou ass de grousse Motto. (ls)