Besuch vun der Chamber

Publié le 25/04/2013

Den 3. Dezember 2012 war eis T1GC4 op Besuch an der Chamber um Krautmaart an huet sech d’Raimlechkeeten an de Funktionnement vun dëser wichteger Institutioun erkläere gelooss.