Sprooche+

Mir bidden am Lycée Josy Barthel Mamer den offizielle Programm vum „enseignement secondaire classique“ un, awer amplaz vun engem Cours d’appui no der Schoul ass de „Sprooche+“ Projet an den normale Schoulunterrecht integréiert.

Wat heescht Sprooche + ?

 • D’Däitsch- a Franséischenseignanten deelen d’Schüler jee no hire Stäerkten a Schwächen a verschidde Gruppen an.
 • Déi Schüler, déi am meeschten Ënnerstëtzung am Däitschen oder am Franséische brauchen, kommen an e klenge Grupp. Déi Schüler an deenen anere Gruppe gi jee no hire Stäerkte gefuerdert. Sou profitéieren all eis Schüler vum Projet „Sprooche+“.
 • An all de Gruppe ginn déi offiziell Programmer gemaach an déi virgeschriwwe Bewäertung gëtt ugewannt. Et handelt sech also net ëm e vereinfachte Programm.

Fir wien ass de klenge Grupp vum Sprooche+ geduecht?

 • Fir e Schüler, deen nëmmen an enger Sprooch (Däitsch oder Franséisch) eng Schwächt huet, awer an all den anere Fächer gutt ass
 • Fir e Schüler, dee fläisseg a gutt organiséiert ass
 • Fir e Schüler, dee motivéiert ass ze léieren, fir seng Schwächt an der Sprooch opzeschaffen

Sprooche+ (Sprachen+)

Im Lycée Josy Barthel Mamer bieten wir das offizielle Programm des klassischen Sekundarunterrichts an. Anstatt eines Nachhilfeunterrichts nach Schulschluss haben wir das Projekt „Sprooche+“ in den regulären Unterricht integriert.

Was bedeutet Sprooche+ (Sprachen+)?

 • Die Deutsch- und Französischlehrer teilen die Schüler je nach ihren Stärken und Schwächen in verschiedene Gruppen ein.
 • Die Schüler, die am meisten Unterstützung in den Fächern Deutsch oder Französisch benötigen, werden einer kleinen Gruppe zugeteilt. Die Schüler in den anderen Gruppen werden ihren Stärken entsprechend gefördert. Auf diese Weise erleben alle unsere Schüler die Vorzüge des Projekts „Sprooche+“.
 • In allen Gruppen werden die offiziellen Lehrpläne abgehandelt und die vorgeschriebene Bewertung wird angewandt. Es handelt sich demnach nicht um ein vereinfachtes Programm.

An wen richtet sich die kleine Gruppe des Projekts Sprooche+?

 • Schüler, die in nur einer Sprache (Deutsch oder Französisch) eine Schwäche haben und  in den anderen Fächern gute Leistungen erzielen
 • Fleißige und gut organisierte Schüler
 • Schüler, die den Willen aufbringen, an ihren Wissenslücken in dieser Sprache zu arbeiten

Sprooche+ (Langues+)

Le Lycée Josy Barthel Mamer offre l’enseignement secondaire classique traditionnel, mais au lieu d’un cours d’appui après les heures de cours, nous avons intégré le projet Langues+ dans l’horaire normal.

Que siginifie Sprooche + (Langues +) ?

 • Les enseignants d’allemand et de français orientent les élèves dans des groupes selon leurs forces et leurs faiblesses.
 • Les élèves nécessitant le plus d’appui en allemand ou en français seront dans un groupe restreint. Les élèves des autres groupes seront encouragés selon leurs compétences. Ainsi tous nos élèves profitent du projet « Sprooche+ ».
 • Dans tous les groupes, nous faisons le programme officiel et l’évaluation prévue est appliquée.

Pour qui est prévu le groupe restreint du projet Langues+ ?

 • Pour un élève qui a une faiblesse dans une seule langue (allemand ou français), mais qui a de bons résultats dans toutes les autres branches
 • Pour un élève qui est appliqué et bien organisé
 • Pour un élève volontaire de travailler pour combler ses lacunes dans la langue