Claude Christnach
Direkter vum Lycée Josy Barthel Mamer

Léif zukünfteg Schüler an Elteren,

eis traditionell Portes ouvertes am Mee kënnen och 2021 leider net fir de grousse Public an eisem Haus stattfannen.

Fir Iech trotzdeem d’Chance ze ginn, en Abléck an déi vill schoulesch Méiglechkeeten a Sektiounen an eisem Lycée ze kréien, hu mir erëm eng virtuell Porte ouverte fir Iech organiséiert. Nei an 2021 ass och d’Méiglechkeet, Iech virtuell duerch eist Gebai ze klicken an op Distanz en Androck vu verschiddene Raim ze kréien.

Mir hunn eis dëst Joer en neit Motto ginn: „Du, d’Natur an d’Wëssenschaft“. Dëst reflektéiert d’Ausriichtung an de Profil vum Lycée Josy Barthel Mamer. Mir sinn e Lycée, deen dem Schüler e ganz gudden Encadrement an eng interessant Offre scolaire ubitt. D’Natur läit eis um Häerz, mir hu vill nohalteg Projeten a sinn houfreg op eise Biotop. An op all eise Klassen, sief et am Enseignement classique, am Enseignement général oder an der Formation professionelle, läit de Schwéierpunkt op der Wëssenschaft.

Mir wënschen Iech vill Spaass beim Kucke vun de Videoen.

Fir all weider Froe sti mir Iech gären zur Verfügung. Zéckt net eis ze kontaktéieren ënner direction@ljbm.lu.

Bis ganz geschwënn bei eis am Mamer Lycée!

Méi wëssen iwwert…

7es-Klassen
Sektiounen op 3e a 4e

Du wëlls op Mamer an de Lycée Josy Barthel op eng 7e kommen? Ma dat ass eng ganz gutt Iddi. Mir freeën eis op dech.
Kuck der mol hei déi Videoen un, do gesäis du, wat dech alles bei eis erwaart. Vill Spaass!

Froen an Äntwerten

Wéi kann ech mech aschreiwen?

Du kanns, esou bal däin Dossier d’inscription mat den Originalpiècen komplett ass, bis den 2. Juli, alles selwer an d’Schülersekretariat laanschtbréngen.

  • vun 8h00 bis 12h00 a vun 13h00 bis 16h00 an d’Schülersekretariat (1. Stack, Gebai C, Räum C120),
  • vun 12h00 bis 13h00 a vun 16h00 bis 18h00 an d’Loge (direkt bei der Entrée),

oder awer och den Dossier mat der Post eraschécken.

Wat muss an den Dossier d’inscription dran?

E. a. den Avis d’orientation (Original) aus dem Enseignement fondamental, eng Fiche de composition de ménage an eng rezent Passfoto.
Fir weider Informatiounen kucks du besser op eiser Homepage, do steet alles ganz genau.

Kann ech bei der Aschreiwung wielen bei wien ech an d’Klass kommen?

Jo, dat ass kee Problem! Du muss eis dat just kloer an direkt bei der Aschreiwung matdeelen.

Ginn ech am Mamer Lycée automatesch ugeholl, wann et mäi Lycée de proximité ass?

Wann s du dech fréi umells an esou laang genuch Plazen do sinn, jo.
D’Erfarung vun de leschte Joren weist awer, datt all eis Plaze séier fort sinn.
Schüler, déi sech vir d’éischt an enger anerer Schoul gemellt hunn an do (aus wat fir Grënn och ëmmer) net ugeholl ginn, kënne mir duerno an der Regel net méi unhuelen, well eis Klassen da scho voll sinn.

Wéini weess ech, ob ech am LJBM ugeholl ginn?

Den definitiven Accord kriss du vun eis schrëftlech mat engem Bréif matgedeelt, nodeems de Ministère säi Feu vert ginn huet.  Dat gëtt erfarungsgeméiss oft Mëtt Juli. Also keng Panik, wann s du net scho no 2 Deeg eppes vun eis héieren hues.

Kann ech mech an e puer Lycéeën aschreiwen?

Nee, dat soll een à tout prix vermeiden, well et duerno ëmmer zu Duerchernee féiert.

Kann ech wielen, ob ech an eng iPad-Klass kommen oder net?

Nee, de Mamer Lycée ass säit 2 Joer komplett “one2one”, d. h. all Schüler kritt d’office seng eegen Tablette fir domat ze schaffen an ze léieren.

Gëtt et och den Enseignement secondaire classique am Mamer Lycée?

Jo, vun 2003 un op de Classes inférieures a vun 2009 un och bis op 1re, dat heescht, mir offréieren de Classique scho säit 17 Joer.

Kann een am Mamer Lycée och Latäin léieren?

Jo, mir hunn all Joer eng ganz Partie 7es-Schüler, déi sech fir eng 6e Latäin entscheeden. Latäin ass op ville Pläng eng Beräicherung a gëtt ganz modern an ënnert anerem och mam iPad enseignéiert.

Gëtt et spéider op 1re all Sektiounen am Mamer Lycée?

Net grad all, mee awer eng ganz equilibréiert Offer mat zum Deel ganz neie Sektiounen, déi et a kengem anere Lycée ginn, awer och de klassesche Sektioune mat de Schwéierpunkte Wëssenschaft, Sproochen an Architektur. Et ass also fir all Schülerprofil eppes Interessantes dobäi.

Wéi schneiden d’Schüler vum Mamer Lycée am Premièresexamen of?

D’Schüler vum Mamer Lycée hu säit Joren konstant ëmmer ganz gutt Resultater an den nationalen Ofschlossexamen.

Wéi vill Schüler sinn an enger Klass?

Am ESC: 20-25   (am Classique sinn d’Gruppen duerch de Sprooche+ am Sproochenunterrecht nach wesentlech méi kleng)

Am ESG: 20-22

Am Préparatoire: 16 ass d’Reegel.

Ausnamen (mat mol méi oder manner Schüler) sinn awer jee no Situatioun ni ganz auszeschléissen

Wéi ass den Horaire vum Mamer Lycée?

Op 7e huet een all Dag vun 08:15 bis 14:20 Auer Schoul mat enger klenger Paus um 10:00 Auer an enger Mëttesstonn vun 11:50 bis 12:40 Auer.

Bei deene grousse Schüler ab 4e sinn variabel Horairen méiglech, mat zum Deel Couren bis 16:00 Auer fir zum Beispill Travaux pratiques. Dofir hunn si dann awer op aneren Deeg scho mëttes éischter fräi.

Wou kann een am Mamer Lycée iessen ?

Mir hunn eng flott Cafetéria an e Restaurant scolaire mat enger eegener Produktiounskichen. Et gëtt alles vu Restopolis sur place frësch zoubereet an de Kach ass exzellent. Et kann e säi Plat esou guer ganz bequem mat der Restopolis-App reservéieren.

U wat  fir Aktivitéiten kann een am Mamer Lycée deelhuelen?

Bei eis am Lycée gëtt souwuel de sozialen wéi de kreativen an de sportleche  Volet groussgeschriwwen an du hues d’Méiglechkeet dech a verschiddene Beräicher z’engagéieren, z. B. d’LJBM-Band “Josy s(w)ings”, den Theatergrupp, de Makerspace, de Mérite Jeunesse, d‘1. Hëllef-Team, Mountainbike-Fueren, Segelen an nach vill aner flott Atelieren.

Et kritt een a senger Lycéeszäit och oft d’Méiglechkeeten gebueden, fir ënnert anerem bei flotten Reesen, Regatten  oder europäeschen Austauschprogrammer matzemaachen.

Wéi vill Schüler ginn et am Mamer Lycée?

Mir hunn dëst Joer 1362 Schüler, Tendenz steigend.

Wéi vill Professeren ginn et am Mamer Lycée?

Mir hunn eng flott Ekipp mat 171 Professeren.

Eng 3e oder eng 4e am Lycée Josy Barthel maachen? Ma dat ass eng ganz gutt Iddi. Mir freeën eis op dech.

Kuck der mol hei déi Videoen un, do gesäis du, wat dech alles bei eis erwaart. Am Mamer Lycée hues du Méiglechkeeten, déi s du a kengem Lycée hues.

Froen an Äntwerten

Froen an Äntwerten fir zukünfteg 3e oder 4es-Schüler

 

Wéi kann ech mech aschreiwen?

Aschreiwe kann ee sech wärend de Journées nationales d’inscriptions vum 16. bis den 20. Juli tëschend 08:00 an 18:00 Auer.

Muss ech mäin “Dossier” perséinlech laanschtbréngen?

Jo, onbedéngt.

Kann ech mech aschreiwen ouni kompletten Dossier?

Nee. D’Schoul brauch fir d’Aschreiwung däi kompletten Dossier. Kuck am beschten op www.ljbm.lu ënner offre scolaire / Inscriptions fir méi genau Informatiounen ze kréien.

Wéini kréien ech Bescheed gesot?

Den definitiven Accord kriss du vun eis schrëftlech mat engem Bréif matgedeelt, nodeem de Ministère säi Feu vert ginn huet.  Dat gëtt erfaarungsgeméiss oft Mëtt Juli. Also keng Panik, wann s du net schonn no 2 Deeg eppes vun eis héieren hues.

Kann ech och aus engem anere Lycée op Mamer kommen?

Jo natierlech. All Schüler mat enger gepacktener 4e C, dee fläisseg a motivéiert ass, kann op eng 3C bei eis kommen, op déi nei Sektiounen URBS a COMED, déi et just am LJBM gëtt oder och op déi bekannten naturwëssenschaftlech Sektiounen B an C.

An och op eisen 4GPS, 4GIG a 4A3D-Klassen respektiv 4TPGC-Klassen ass jidderee wëllkomm, den d’Konditounen erfëllt.

Wéi schneiden d’Schüler vum Mamer Lycée am Premièresexamen of?

D’Schüler vum Mamer Lycée hu säit Joren konstant ëmmer ganz gutt Resultater an den nationalen Ofschlossexamen.